P/P | r2c | June: The 'Found-poems' of Daily Life
| click photo or here for r2c new dutch poetry | HOME |
Alarm, a 'found-poem': North America "Ass!" screamed Mom.
"Witch" shouted Dad.
Though she loved me, Mom
ran out the door. And Dad? Right /
   behind her!
x

from At Home, a poem by
Hugo Claus 


This week, an image of a 'found-poem'—
i.e., an image which is unintentionally both
photograph and its own kind of poem—
taken from the streets of North
America. Also: five new translations
from the Dutch.

rss: Twitter
r2c_dutchpoetry


The guest poems for this week are new English translations from the work of a quintet
of contemporary Dutch poets—
Hugo Claus, Martinus Nijhoff, Rutger Kopland,
Clara Eggink,
and Ida Gerhardt:

Thuis

`Lul!' schreeuwde Ma.
`Trut!' riep Pa.
Alhoewel zij van mij hield
rende Ma de deur uit. En Pa? Haar achterna!

Ik hoorde ze op straat.
`Ben jij van mij?'—`Jazeker!'
`En ik van jou?'—`Vanzelfsprekend!'
`Vergeet mij niet!' loeide Pa en Ma riep:
`Waarom niet?'


   Hugo Claus (1929)
At Home

"Ass!" screamed Mom.
"Witch" shouted Dad.
Though she loved me, Mom
ran out the door. And Dad? Right behind her!

I heard them out on the street.
"Are you mine?"— "Of course!"
"And I'm yours?"— "You better believe it!"
"Don't forget me!" roared Dad and Mom called out:
"Why not?"

(all tr. Cliff Crego)

Het Souper

't Werd stil aan tafel. 't Was of wijn en brood
Werd neergeslagen uit den greep der handen.
De kaarsvlam hing lang-wapperend te branden
En 't raam sprong open door een donk'ren sloot.

Als water woelden in den nacht de landen
Onder het huis; wij voelden hoe een groot
Waaien ons aangreep, hoe de wieken van de
Vaart van den tijd ons droegen naar den dood.

Wij konden ons niet bij elkaar verschuilen:
Een mens, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid
Dieper weerkaatst in de ogen van een ander—

Maar als de winden langs de daken huilen,
Vergeet, vergeet waar ons zwak hart om schreit,
Lach en stoot glazen stuk tegen elkander.

   Martinus Nijhoff  
(1894-1953)
The Supper

The table fell quiet. It was as if bread and wine
Were struck from the grip of our hands.
The candleflame fluttered low as it burned
And a window sprang open towards a darkening canal.

As water tumbled about the land in the night
Under the house; we felt how a great
Wave took hold of us, how the wings of the
Ship of time carried us on towards death.

There was no place for us to hide together:
A person, alone, sees his black aloneness
More deeply reflected in the eyes of another—

But as the winds cry against the roofs,
Forget, forget where for our weak heart screams,
Laugh and smash the glasses one against the other.

Weggaan

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid want je /
   gaat niet weg.

Rutger Kopland
(1934)
uit:
Het orgeltje van yesterday (1968)
Going Away

Going away is something different
than sneaking out of the house
softly pulling the door shut
behind your existence and not
returning. You remain
someone who is waited for.

Going away one might describe as
a kind of staying. Nobody
waits because you're still there.
Nobody says goodbye because /
   you're not going away.

De Luiaard

Heet mij niet lui, omdat ik vaak
De dagen in een nietsdoen slijt.
De kleine plicht, dien ik verzaak,
Is van geen nut, verdient geen vlijt.

Wat mij steeds heeft teleurgesteld
Heeft anderen tot eer gestrekt.
De mierenarbeid om wat geld
Heeft slechts in mij geen drift gewekt.

Toch liggen in mij krachten braak.
Misschien dat 't eens een tijd behaagt
Ook mij te dwingen tot een taak;
Titanenwerk, dat niemand vraagt.

   Clara Eggink  
(1906-1991)
The Sluggard

Don't call me lazy, just because
I while away the days in doing nothing.
The little duty, that I betray
Is of no use, no industry deserves.

What continues to disappoint me
Others have stretched to honor.
The ant-labour for a bit of money
Has in me no passion awakened.

And yet energies lie fallow in me.
Perhaps a time will come which sees fit
To move even me to take on a task;
The work of Titans, that no one asks.

Studentenkamer

Daar, in de Donkere Gaard,
waar mijn eerste kamer ik had,
diep in de binnenstad,
zat ik te werken: ik las
over het woord quintessens.

En in die donkere Gaard
strekte ik mijn hand uit; ik at
van de boom van goed en van kwaad:
en het vers werd mij geopenbaard.
Ik zag het neerslaan, ontstaan.

Een vreemdeling ben ik op aarde.
Dit is in haar donkere gaarde
waarvoor ik sedert besta:
het vers—een kristal, een heelal:
quinta essentia.

   Ida Gerhardt  
(1905-1997)
Student's Room

There, in the Dark Garden,
where I had my first room,
deep in the city's center,
I sat working: I read
about the word quintessence.

And in that dark Garden
I reached out with my hand; I ate
from the tree of good and of evil:
and the verse was revealed to me.
I saw it struck down, rise up again.

I am a stranger on this earth.
In this, her dark Garden
for which I since then exist :
the verse—a crystal, a heaven:
quinta essentia. 
*


   (all tr. Cliff Crego)| view / print Picture/Poem Poster: Monday (Ellen Warmond) (86 K) | or download as PDF |"Dollar Store" image + backside text picture-poems.com Rilke Postcards . . .
Order 1 for under $1; order 100 for just $65. You might think of these as my special
student or big-city bookstore editions.Same images as the more expensive framed prints
above, but printed on tough 4" x 5 1/2 " 120 weight glossy cardstock that will last
a lifetime . . .Order Rilke postcards
at Zazzle.com . . .
[ image front / text back]

Please visit
my
rilke/SHOP
for books & fine ArtPrints . . .


* "In ancient and medieval philosophy, the fifth and highest essence
after the four elements of earth, air, fire, and water, thought to be the substance
of the heavenly bodies and latent in all things." American Heritage Dictionary
The Dark Garden [Donkere Gaard] referred to in the poem actually exists. The student
of Ida Gerhardt's remarkable poetry may find it to this day in the historic center of the city of Utrecht.
[For a nice photo of a nearby canal of the same name, go to:
http://www.carfree.com/design/pix/canl200utrecht_donkere-gaard.jpg]
See
also:

new
"Straight roads,
Slow rivers,
Deep clay."
A collection of contemporary Dutch poetry
in English translation, with commentary
and photographs
by Cliff Crego


| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters


| # listen to other recordings in English and German of eight poems from
The Book of Images
at The Rilke Download Page (# Includes instructions)
|
| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
| Map | TOC: I-IV | TOC: V-VIII | Image Index | Index | Text OnlyDownload Page | Newsletter | About P/P | About Cliff Crego |


Photograph/Texts of Translations © 2011 Cliff Crego
(created
V.27.2001)