P/P | r2c | .January: Mountain Snow

| click photo or here for r2c new dutch poetry | HOME |

Leeside Winter Cornice, the Alps "...Here the moment is given sufficient size
and background, an eternity of open canvas
for the imagining of paradise."

from [A Place called] Hoonte,
by Gerrit Achterberg

This week, an image called
Leeside of Cornice, the Alps.
Also: twelve new
translations of Lowland poems.

follow on Twitter
r2c_dutchpoetry


Twaalf Gedichten; Twelve Poems

The guest poems for this week are new English translations of a set of twelve Dutch pieces.
The featured poets are,
J.C. Bloem, Ingmar Heytze, Paul van Ostaijen, Gerrit Achterberg,
Ed. Hoornik, Jean-Pierre Rawie,
Charles Ducal, Gerrit Krol, Judith Herzberg,
Bert Schierbeek, Martinus Nijhoff
and Hendrik Marsman


Vragen

Een goede vraag
stelt elk antwoord
in haar schaduw.

Ischa Meijer

uit:
De interviewer

Questions

A good question
places every answer
in its shadow.Sneeuw

Het sneeuwt. Om de weemlende stilte begeven hun vleugels den winden.
De onzijdige hemel is niet te vermurwen gelijk het bestaan.
- De rechtvaardige sneeuw valt over versmaden en over beminden.
De sneeuw valt over de stenen waaronder de doden vergaan.

J.C. Bloem

uit:
Sintels, 1945
Snow

It 's snowing. To the swarming silence the winds give up their wings.
The unbaised heavens are not to be mollified like existence.
—The righteous snows fall upon those scorned and those loved.
The snow falls on the stones under which the dead decay.


Vos onder ijs

Deze winter, bij het schaatsen:
vos onder ijs.
Twee dode ogen keken op

alsof hij zo omhoog zou springen
met open bek
als het plotseling zomer werd.

Ik vlucht voor honderd boeren.
Water breekt.
Ik zwem mij langzaam dood.

Er is geen hoop, geen ademnood
voor het langst.
Ik voel niet eens meer angst.

Mijn laatste woorden zijn gedacht:
ik kan niet meer
en spreken gaat niet hier.

Het is eenzaam. Aan deze kant.
Van het papier.
Het is zo eenzaam hier.

   Ingmar Heytze
(1970)
Fox under ice

This winter, while skating:
fox under ice.
Two dead eyes look up at me

as if he were just about to leap up
with open jaws
if it suddenly became summer.

I am fleeing from a hundred farmers.
Water breaks.
I am swimming slowly to death.

There's no hope, no struggle for breath
for the longest time.
I don't even feel fear anymore.

My last words have been thought:
I can't go on
and talking can't happen here.

It is lonely. On this side.
Of the paper.
It is so lonely here.

De Oude Man

Een oud man in de straat
zijn klein verhaal aan de oude vrouw
het is niets het klinkt als een ijl treurspel
zijn stem is wit
zij gelijkt een mes dat zo lang werd aangewet
tot het staal dun werd
Gelijk een voorwerp buiten hem hangt deze stem
boven de lange zwarte jas
De oude magere man in zijn zwarte jas
gelijkt een zwarte plant
Ziet gij dit snokt de angst door uw mond
het eerste smaken van een narkose

Paul van Ostaijen
(1896-1928)
The Old Man

An old man in the street
his little story to an old woman
it is nothing it sounds like a spent tragedy
his voice is white
it's like a knife that has been honed so long
that the steel has worn thin
Like an object outside of himself this voice hangs
above the long black coat
The old bony man in his black coat
is like a black plant
See how fear chokes through your mouth

the first taste of a narcosis.

Hoonte *

Vlak voor de ramen aat het boomtheater.
Insecten trekken strepen langs de ruit
en vlinders buit'len om elkanders buit.
Een dikke duif vliegt in de groene krater

van bladeren, een duiker onder water,
en komt er later even oud weer uit.
Het leven, tegen dit decor gestuit,
wordt speeltoneel terwijl ik kijk en staat er.

Ik heb van de natuur nog nooit genoten
als hier op Hoonte in de Achterhoek.
Mariahoeve heet het hoge huis.

Hier krijgt het ogenblik voldoende grootte
en achtergrond, een eeuwig open doek
voor de verbeelding van het paradijs.

   Gerrit Achterberg
(1905-1962)
   uit:
Hoonte 1949
[A Place called] Hoonte

Close to the windows is the theater of trees.
Insects make streaks along the panes
and butterflies tumble about each other's booty.
A plump dove flies in the green crater

of leaves, a diver under the water,
and emerges a bit later just as old.
Life, bumped up against this décor,
becomes as I stand and look here, a play.

Never have I enjoyed nature more
than here in Hoonte in the East country.
"Maria farmstead" this old house is called.

Here the moment is given sufficient size
and background, an eternity of open canvas
for the imagining of paradise.

[Op School]

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

   Ed. Hoornik
(1910-70)
[At School]

At school they were both written on the board.
The verb to have and the verb to be;
With this time, and eternity were born,
The one reality, the other illusion.

To have is nothing. Is war. Is not life.
Is to be of the world and its gods.
To be, is to stand above those things,
Become filled with heavenly pain.

To have is hard. Is body. Is two breasts.
Is to hunger and thirst for the earth.
Is the duty of each pondering and bud.

To be is soul, is listening, is making way,
Is becoming a child and looking at the stars,
And lifted up slowly toward that place.

Interieur

In dit met boeken volgestouwd vertrek
Heb ik steeds minder anderen van node,
Met al mijn aan de dood ontstegen doden
Iedere nacht stilzwijgend in gesprek.

Bij wie is wat ik liefheb nog in trek?
Het meeste is al eeuwen uit de mode.
Van wat ik deed, uit nood of om den brode,
Rest enkel de grandeur van het echec.

Maar ook al bood het leven nog zoveel
Waar ik mijn tanden op heb stukgebeten,
Een regel en de wereld raakt vergeten,

Een rijm en het verscheurd heelal wordt heel:
Alleen achter mijn schrijftafel gezeten
Heb ik opnieuw aan heel de schepping deel.

   Jean-Pierre Rawie
(1951)
Interior

In this room filled with book stacks on the ground
I have come to need others less and less,
With all my out of death transcended dead
Each night in conversation without a sound.

For whom is what I love still fashonable?
Most of it is already centuries out of favor.
Of what I've done, out of necessity or need,
Only the grandeur of failure remains.


But even when life has offered so much
that caused me to hit my head against the wall,
One line and the world is suddenly forgotten,

One rhyme and the torn universe is whole:
Seated alone behind my writing desk
I am once again a part of all creation.

Toch

Vindt je vrouw dit leuk? vroeg de vriend
aan wie hij zijn verzen liet lezen.
Hij zocht een excuus. Het was er niet.
Er stond wat er stond. Met reden.

Toch bleef hij en wist niet waarom.
Hij miste niet langer het stof op de wegen
en verre vrouwen alleen voor de vorm.
Ik heb je lief. Hij sprak het uit in de leegte,

want als zij keek klonk het dik op de tong,
als een excuus voor jarenlang gewenning.
Toch was zij de enige die niet volstond.
Poëzie is een daad van ontkenning.


    Charles Ducal (1962)
And Yet

Does your wife like this? asked a friend
whom he had let read through his verses.
He looked for an excuse. There wasn't one.
What was there was there. For good reason.

And yet he stayed and didn't know why.
He no longer missed the dust of the roads
and distant women just for their form.
I love you. He said out loud into the void,

for when she looked it sounded overstated
as an excuse for years of being spoiled.
And yet she alone could not be satisfied.
Poetry is an act of negation.

Zondagmiddag

Die zondagmiddag in de stad -
geslapen bij A. tot 12 uur,
gelopen met een luchtbed door het park
naar B. die nog niet wakker was,
maar toch afgegeven en thee gehad
en daarna weer door de stad,
op de Nieuwendijk staan kijken
om mij heen, een gewone, grijze,
keiharde zondagmiddag, niets gezien.
naar huis gegaan.

   Gerrit Krol
Sunday Afternoon

That Sunday afternoon in the city—
slept at A's till 12 'oclock,
walked with an air matress through the park
to B's. who wasn't up yet,
but still delivered and had tea
then again through the city
standing at the Newdike looking
around, an everyday, gray,
brittle Sunday afternoon, saw nothing.
went home.

Vergeefs Blaffen

Een lege ochtend, Zondag zeker.
Een hond die onzin blaft
tegen de vreemde gevels, maar niet goed
zeker niet honds genoeg, want niemand
komt het raam uithangen,
niemand roept woedend "Koest!"

   Judith Herzberg
(1937)
   uit:
Beemdgras
Idle Barking

An empty morning, Sunday no doubt.
A dog that barks nonsense
at the strange gables, but not good
for sure not doggish enough, because nobody
is hanging out of a window,
nobody is yelling "Shut up!"

Hoe

hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was

Bert Schierbeek
How

how
if you could
surround yourself
with not a worry
and that that
was your
space

Het Kind en Ik

Ik zou een dag uit vissen,
ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tussen de lissen
met de hand een wak in het kroos.
Er steeg licht op van beneden
uit de zwarte spiegelgrond.
Ik zag een tuin onbetreden
en een kind dat daar stond.
Het stond aan zijn schrijftafel
te schrijven op een lei.
Het woord onder de griffel
herkende ik, was van mij.
Maar toen heeft het geschreven,
zonder haast en zonder schroom,
al wat ik van mijn leven
nog ooit te schrijven droom.
En telkens als ik even
knikte dat ik het wist,
liet hij het water beven
en het werd uitgewist.

   Martinus Nijhoff
 (1894-1953)
The Child and I

I wanted to go fishing one day,
I felt a little despondent.
I made between the cat's tails
with a hand an air hole in the ice.
Light rose up from underneath
out of the black mirror ground.
I saw an unsullied garden
and a child who sat there.
He sat at his writing table
writing on a piece of slate.
I recognized the word under
the chalk; it was one of my own.
But then he wrote it again
with neither haste nor shyness,
that which I in my life
never had dreamed to write.
And each time that I nodded
to show that I knew,
he let the water quiver slightly
and it was erased.

Vooruitzicht

Over enkele dagen
zal het verleden zijn.
om te vergeten
zal ik mij overgeven
aan den warmen schijn
van wijn en hartstocht;
maar wat is wijn,
wat kan de duiz'lende
verrukking der liefde zijn
naast het geluk
van dertig woorden
stuk voor stuk
gezuiverd van den tijd?
laat er geen wrevel zijn,
bewaar mijn mond
voor de jaloerse smaad
en het armzalig gepraat
van de onvruchtbaarheid.
laat mij dankbaar zijn
voor ieder lied!
en doof de herinnering niet
aan de drie gouden zuilen
als het lot
mij versmeten heeft
en mij vervuilen
laat als een vod.

Hendrik Marsman
(1899-1940)
 
Looking Ahead

In a few days
it shall belong to the past.
in order to forget
I'll give myself
to the warm glow
of wine and passion;
but what is wine,
what is the dizzying
rapture of love
compared with the joy
of thirty words
one by one
cleansed of time?
let there be no rancor,
spare my mouth
the jealous indignity
and impoverished chatter
of impotence.
let me be thankful
for every song!
and do not mute the memory
of the three golden sails
even if fate
has scorned
and tainted me
like a useless rag.

(all tr. Cliff Crego)

Below is a little slideshow
featuring my English translations
of Rainer Maria Rilke, presented together
with a collection of images from the Alps,
very close to where much of his later poetry was composed
.| view / print Picture/Poem Poster: To Winter (86 K) | or download as PDF |


Two literary clips from the Dutch Internet
perhaps of interest to
r2c readers...


* Gerrit Achterberg en de
De "
Gerrit Achterberg-fietsroute
"

"De beroemde dichter Gerrit Achterberg (1905-1962)
heeft samen met Cathrien van Baak zeven jaren in de
buurtschap Hoonte in de gemeente Neede gewoond.
In de schitterende natuur rondom de herenboerderij
"Mariahoeve" kwam hij tot rust. In Neede produ-
ceerde hij zo'n negentig procent van zijn literaire
werk. Op 27 juni 1946 trouwde hij met Cathrien in
het gemeentehuis van Neede, met letterkundige
Ed. Hoornik en uitgever Bert Bakker als getuigen.
In Neede schreef Achterberg onder andere het
beroemde gedicht 'Hoonte' (bundel 'Hoonte',
1949)."


...De "
Gerrit Achterberg-route
" van de VVV voert
fietsers en wandelaars langs plaatsen in Neede waar-
door Achterberg zich liet inspireren. Op vijf plaatsen
zijn van hem gedichten op een plaquette geplaatst:
"
Dorp
", "Hoonte
", "Watertoren
", "Waterval
" en
"
Groeten uit Neede
"."
* Gerrit Achterberg and the
"
Gerrit Achterberg bicycle route
" [Dutch webpage]

The famous poet Gerrit Achterberg (1905-1962)
lived with Cathrien van Baak for a period of seven
years in the neighborhood of Hoonte in the village
of Neede. In the wonderful natural setting around
the country estate, "Maria Farmstead", Achterberg
found the peace and tranquility he needed to write.
It is said that in Neede he produced approximately
90 percent of his literary output. On the 27th of
June in 1946 Achterberg married Cathrien in the
city hall of Neede, with the writer Ed. Hoornik
and publisher Bert Bakker as their witnesses.
Among other works, Achterberg wrote his
famous collection, "Hoonte" (1949), in Neede.


...The "
Gerrit Achterberg Route" of the VVV
[the Dutch tourist organization] takes bikers and
walkers along places in Neede that were special to
Achterberg. At five different places boards with
one his poems are on display: "
Village", "Hoonte"
(see above), "
Water Tower", "Waterfall" and
"
Greetings from Neede"."


Ingmar Heytze over z'n eigen werk
SchrijversNet

'In dit land kun je tot je zevenendertigste doorgaan
voor jonge dichter.Eigenlijk is het vreemd dat dichters
nog steeds als jong worden gezien op een leeftijd
waarop een profvoetballer of een balletdanser het
bos allang weer uitloopt. Ik zie poëzie als entertain-
ment, zowel op papier als in de voordracht. Vorm,
inhoud en metaforiek moeten helder zijn. Mensen
verslijten je dan al snel voor cabaretier, rapdichter
of songwriter, maar dat is onzin. Wie nu nog denkt
dat poëzie een hogere status heeft dan songteksten
of raps, heeft de jaren negentig gemist. Waarom zou
Nijhoff in godsnaam meer voorstellen dan Bob Dylan
of Def P?'
(© SchrijversNet, januari 2000)

Verder van Heytze:
Het oog van de naald: Column


En:

http://www.heytze.nl
Ingmar Heytze on his own poetry
SchrijversNet [Dutch website]


"In this country [Holland] you can stillbe consid-
ered a young poet even when you're 37. Really,
it's strange that poets are thought of as young even
at an age when a professional soccer player or ballet
dancer would be considered over the hill. I think of
poetry as entertainment, whether it's written down
or in performance. Form, content and imagery should
be clear. People are quick to write you off as cabaret
entertainer, rap artist or song writer, but that's nonsense.
Whoever still thinks that poetry is necessarily more
important than lyrics or raps, has missed the whole
point of the Nineties. Why should Nijhoff [
see above]
for christ's sake be considered more meaningful
than Bob Dylan or Def P?"

(tr. Cliff Crego)| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters

| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
Photograph/Texts of Translations © 2000 Cliff Crego  Comments to crego@picture-poems.com
(created
I..7.2001)(revised X.14.2001/ IV.16.2013) Special thanks to Ingmar Heytze
for sending me the correct version of his poem, Fox under ice.
.