P/P | r2c | November: Complex Leaves, Simple Poems

| click photo or here for r2c new dutch poetry | HOME |

Creeper fall "Language is a glove that is pulled
tight around the skin of content.
You have to throw away a lot until
you find the one thing that fits exactly.
Writing is throwing away."

from Godfried Bomans,
Short Reports


This week, an image of the
Compound Leaves of Virginia
Creeper.
Also: five new translations
of Lowland poems.rss: Twitter
r2c_dutchpoetry


Vijf Gedichten; Five Poems

The guest poems for this week are new English translations of a set of five Dutch pieces.
The featured poets are,
C. Buddingh', Ida Gerhardt, Judith Herzberg, Ellen Warmond
and
A.C.W. Staring.Simplicity in Nature and Art

De taal is een handschoen die strak om de
huid van de inhoud getrokken is.
Je moet er een heleboel weggooien,
voor je die ene vindt, die precies past.
Schrijven is schrappen.

Godfried Bomans, Korte Berichten
Language is a glove that is pulled
tight around the skin of content.
You have to throw away a lot until
you find the one thing that fits exactly.
Writing is throwing away.

 (all tr. Cliff Crego)


The futurist, designer and philosopher, Buckminster Fuller (1895-1983), inventor of the self-
contained and movable Dymaxion House (1927), as well as the famous Geodesic Dome (1947),
was fond of citing
Emerson's phrase that poetry is about saying the most important things in the
simplest of possible ways. Fuller reasoned that, if this were true, than indeed the artifacts of
Nature might be seen as pure poetry.

When one looks at the photograph above of an elegantly arching branch, groups of leaves
alternatingback and forth from side to side, how can one not help but think that both Fuller
and Emerson were right. There is indeed a wonderful simplicity of structure, reminiscent of
lines grouped together in stanzas, in the way the five similar leaflets emerge from a common
center to form the larger composite leaf. But there is also a sense of complexity or richness in
the alternating rhythmic swing of these compound leaves, as they are called in botany, in the
way they order themselves on the branch.

So we have
simplicity of form, in both Nature and Art, in the manner in which the different
elements work together to form the structure of the whole. But in poetry, we also have the
problem of
simplicity of language and content. In the five poems I've brought together here—
two of which address the theme of simplicity directly—what they all share is a certain unadorned,
tightly compact, economy of language and style of description. The poems are short; the phrases
brief, the images direct.

But what keeps such verse then from collapsing into merely self-conscious attempts at imitating,
like a busy CEO buying a Buddhist robe and meditation cushion, the outward features of simplicity?
(This is the subject of Ellen Warmonds' piece,
So they say.) Perhaps it has to do with the fit
of meaning and form. And the delight we experience when, coming back to Emerson,
something important or significant or with richly complex implications is said with but a
handful of well-chosen words. And perhaps, just as the Dutch author, Bomans, suggests
above that writing is essentially a movement of 'throwing away', Buckminster Fuller arrived at
the final form of his Geodesic Dome, which encloses proportionally vast amounts of space
with a minimum of material, not by adding more, but by simplifying until there was nothing
left to take away.


Simplicity

men aarzelt te zeggen de stoel
staat in de kamer de tafel
staat naast de stoel op de tafel
ligt vaders pijp moeder zit
in een stoel naast de kachel
en de kinderen spelen
in de tuin met de hond

toch als men daarvan uitging
was het geen slecht begin

C. Buddingh'

uit:
Gedichten 1938-1970
Amsterdam, 1971
Simplicity

one hesitates to say the chair
is in the room the table
is next to the chair on the table
lies father's pipe mother sits
in the chair next to the stove
and the children play
in the garden with the dog

yet if one started with this
it wouldn't be a bad beginning.

De Hazelaar

Onverwacht mij tegen
in 't nog winters jaar
op de sprong der wegen
bloeit de hazelaar.

Tegen 't licht gehangen
slingertjes van goud;
aarzelend, bevangen
raak ik aan het hout.

Trillend dwaalt van boven
't fijne wolken los;
en met bloei bestoven
in het naakte bos

blijf ik in een beven
teruggehouden staan,
en ik raak nog even
't donker stamhout aan.

Ida Gerhardt

uit: Het Veerhuis
Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1980
The Hazelnut

It was still winter as
unexpectedly at the crossing
of two paths I happened
upon a flowering hazelnut.

Backlit hung ribbons
of gold they are;
hesitating, captive
I brush against the wood.

Trembling from above a fine
cloud lets loose and descends;
and so dusted with pollen
in the bare forest

I stand there shivering
remaining reluctlantly,
and I touch for a moment
the darkness of its woody trunk.

Alleen in een Klein Huis

Alleen in een klein huis kan je behoorlijk denken
de muren zijn dichtbij genoeg
weren de regen met gesneden voegen
die regen moet je kunnen horen
het dak lekt op bekende plekken
daar heb je plastic neergelegd
emmers gezet, als er een raam is
zelfs een plant, alleen
in een klein huis
kan je behoorlijk denken.

Judith Herzberg

uit: Zoals , Amsterdam 1992
Alone in a Small House

Alone in a small house you can think pretty good
the walls are close enough
while the rain with slit joints
you should be able to hear the rain
the roof leaks at the usual places
there you've put down plastic
positioned pails, if there's a window
even a plant, alone
in a small house
you can think pretty good.

Naar men zegt

Naar men zegt is dit
het leven der wijzen:
niet meer bewegen stilstaan als een berg
zeer ouderwetse liefdesbrieven lezen
een kerkboek kopieren zonder lachen
bij willekeurige voorbijgangers
naar hun gezondheid informeren

1 boek bezitten met het alfabet
letter voor letter op een ander blad geschreven
daar lang in lezen
dan tevreden als een varen
het lichaam samenvouwen
en gaan slapen.

   Ellen Warmond
(1930)
So they say

So they say that
this is the life of wise ones:
no longer moving still as a mountain
reading very old-fashioned love letters
copying a church book without laughter
asking randomly passerbys
as to their health

to own 1 book with the alphabet
letter by letter written on a different page
to read there a long while
then as contented as a fern
to fold the body together
and go to sleep

Aan de Eenvoudigheid

Breng mij, zachte Eenvoudigheid,
Waar de stulp uw schreden beidt,
Die de wijnstok half omvangt;
Daar de bloeitak over hangt.

Leid mij tot uw klein gezin,
Als een trouwen jonger,in;
Doe mij, luistrend naar uw mond,
Waarheids echte leerling kond.

Dat mijn oor geen woest geschal
Boven eedlen zang gevall',
Noch mijn oor een bont vertoon,
Meer dan oudheids zedig schoon.

Waag ik eens de lier te slaan;
Spoort mij pligt tot handlen aan;
Schoone Nimf! ontsta mij niet:
Tooi mijn Leven en mijn Lied.

A.C.W. Staring (1767-1840)
Ode to Simplicity

Bring me, gentle Simplicity
To where a hovel your steps awaits,
To where the wine stem half receives;
And the flowering branch overhangs.

Lead me to your small family
Take me, as a trustworthy disciple, in.
Let me, listening to your words,
Become verily Truth's student.

That no desolate noise drown out
Noble song to my ears,
That my ears receive not sharp sounds
More than Antiquity's silken beauty.

Have me dare pick up the lyre;
Spur me to embrace my duty to action;
Most beatiful nymph! escape me not:
Embellish my Life and my Song.

    (all tr. Cliff Crego)featuring my English translations
of Rainer Maria Rilke, presented together
with a collection of images from the Alps,
very close to where much of his later poetry was composed
.


Please follow r2c {Straight ROADS.
Slow RIVERS. Deep CLAY.]
on twitter . . .

See
also:

new
"Straight roads,
Slow rivers,
Deep clay."
A collection of contemporary Dutch poetry
in English translation, with commentary
and photographs
by Cliff Crego


| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters


| # listen to other recordings in English and German of eight poems from
The Book of Images
at The Rilke Download Page (# Includes instructions)
|
| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
Photograph/Texts of Translations © 2000 Cliff Crego
(created
XI. 12..2000)