.February: Winter Corn
(click on photo to enlarge)
"Crowcorn", North America "...Life's erstwhile hot and colds
One begins to see as time goes on
As the slipping away of but an hour.
O youth, was this why one cried out?
One becomes a thing and one forgets."

from Rondel,
by J.C.Bloem

This week, a winter image
called
Crow Corn.
Also: nine new translations
of Lowland poems.


Negen Gedichten; Nine Poems

The guest poems for this week are new English translations of a set of nine Dutch pieces.
The featured poets are,
J.C. Bloem, Herman de Coninck, Jacques Perk, Jos Kunst,
Eva Gerlach, Harry Mulisch, Ed. Hoornik, Simon Carmiggelt
and an anonymous
14th century poet.

Winter Corn and Lowland Bittersweets

Er is niets aan te doen, zooals gij ziet,
Drink dus een borrel bij een passend lied.

Willem Elsschot
(1882-1960)

Not a thing can be done, as you can tell,
Thus have a drink with a song that fits well.

Rondeel

De korte liefde en 't lange lijden,
Het wordt een ding, dat men vergeet.
Herdenkt men 't nog, dan zegt men: 'k weet,
Het was destijds niet te vermijden.

Benijdt men soms de niet-bevrijden
Tot deze afwezigheid van leed?
Toch, korte liefde en langer lijden,
Het wordt een ding dat men vergeet.

's Verleden levens koud en heet
Voelt men zich in den loop der tijden
Vanzelf gelijk het uur ontglijden.
O jeugd, was 't dit waarom men kreet?
Men wordt een ding en men vergeet.

   J.C. Bloem
(1887 - 1966)
Rondel

The short of love and the long of suffering,
It becomes a thing that one forgets.
Remembered again, then one says: I know,
It was at the time not to be avoided.

Does one the confinement sometimes envy
Compared to this absence of pain?
And yet, short love and longer suffering,
It becomes a thing that one forgets.

Life's erstwhile hot and colds
One begins to see as time goes on
As the slipping away of but an hour.
O youth, was this why one cried out?
One becomes a thing and one forgets.

| listen to RondelDutch original; English trnaslation # |Eufemisme

Het is allemaal al zo vaak gebeurd
in deze tweedehandse werkelijkheid
dat Christus vandaag de dag nog hoogstens
zou kunnen zeggen: zie ik maak alles
zo goed als nieuw.

Het is allemaal al zo vaak gebeurd,
ook dat mensen voelen, wij zijn iemand
als ze weer eens samen
zo goed als niemand zijn geweest.

Ik zou haast zeggen: dit is liefde,
maar het is te waar
om mooi te zijn. En toch,
een eufemisme behandelt ons zo zacht,

ongeveer zoals jij die al mijn gebreken
in je armen neemt en ze streelt
en ze Herman noemt.

   Herman de Coninck
(1944-1997)
Euphemism

It's already happened so many times,
in this second-hand reality
that even on this day of days Christ would
have to say: Look, I'll make everything
as good as new.

It's already happened so many times,
that people feel, we are somebody
as they once again have been
together amounting to as much as nobody.

I would almost say: this is love,
but it is too true
to be beautiful. And yet,
a euphemism treats us so gently,

just about like you who take all my flaws
into your arms and lovingly caress
and call them Herman.
| listen to EuphemismDutch original; English trnaslation # |
Wilg en Popel

Meen niet, dat éne deugd voor allen past!—
De popel streeft omhoog met trots verachten
Der aarde, en 't harte popelt haar van smachten
Naar 't blauw des hemels, waar de vrede wast;

De treurwilg nijgt èn loot èn lover-last,
Die 't water zoeken met een hoopvol trachten,
En lijdzaam op de blijde stonde wachten,
Dat zij door golfjes worden overplast:

Men moet den popel, die zich buigt, verachten,
De treurwilg, die de wolken zoekt, misdoet,—
Want elk moet, wat hem past te doen, betrachten;

Wie, wat zijn aard beveelt, verricht, is goed;
De duif zij zacht, maar de arend toon' zijn krachten,
En gal zij bitter, maar de honing zoet.

   Jacques Perk
(1859-1881)
   
uit: Mathilde (1879)
Willow and Poplar

Do not believe, that one virtue is suitable to all!—
The poplar strives on high with haughty disdain
Of the earth, and the heart quivers yearning
For the blue of the sky, where freedom lies;

The weeping willow with shoot and foliage bends,
All seek the water with such hopeful endeavor,
And with great sorrow stand waiting for the bow
That they are covered up with little waves.

The poplar which bends, one should disdain,
The willow which seeks out the clouds offends,—
For each must practice that which him best becomes ;

Whoever, what his nature demands, does, is good;
The dove is gentle, but the eagle displays its power,
And the bile is bitter, but the honey sweet.

Cyclus

Als een zalm, zonder armen spartelend, zwaaiend
Uitspringend dwars door de waterspiegel, tegen
De stroom, naar de vergeten paaigrond terug,
Ik kom, ik kom! hoewel niemand nog daar

Is, mij verwacht, mij zou herkennen; geen
Gedachte zelfs maar in mij weet heeft waar
Eind of begin zou moeten zijn waarheen
Ik ga, of wat wandaaruit mij gegund

Kan zijn, mij vis, mij mens, reizend naar
De aarde onder mij, aangrijpingspunt—
Ik loop hier boven tonnen steen.

    Jos Kunst
(1934-1995)
    uit:
Niemand blijft ooit zichzelf
Cycle

As a salmon, struggling without arms, waving
Leaping out of the water's surface, against
Current, back to the forgotten spawning ground,
I'm coming, I'm coming! though nobody is still

There, expects me, would recognize me; not
Even a thought inside of me knows where
End or beginning should be or to where
I am going, or what out of all this might be

Granted me, I fish, I human, jouneying to
The earth below me, point of impact—
I walk here on top of tons of stone.

| listen to Cyclus/CycleDutch / English one recording # |
Boot inbegrepen

Onder de vloer de riemen,
achter het huis de boot,
klaar om mee weg te varen.

We gooien het touw naar binnen,
stappen in, duwen af,
het water komt langzaam omhoog.

Waarover varen we, vliegen, trommels klinken,
ons leven wrijft zijn ogen uit, een blad
kraakt en suist boven ons.

    Eva Gerlach
(1948)
Boat included

The oars are under the floor,
behind the house, the boat,
ready to get in and float away.

We throw the rope inside,
step in, push off,
the water slowly begins to rise.

Above where we float, fly, drums sound,
our life rubs its eyes out, a leaf
cracks and sighs above us.

| listen to Boot inbegrepen/Boat includedDutch / English one recording # |
Verzoening

op een late avond
keek ik door een kier:

moeder zat te naaien,
vader dronk zijn bier.

op de televisie
brandde een kaars.

hadden zij soms ruzie?
niemand zei een woord.

vader keek de kaars uit.
dat ik toen niet stierf!

moeder keek de kaars aan.
ik weer moed verwierf.

uit mijn schuilplaats hollend
hief ik toen de kaars.

(op mijn hand viel stollend
toen meteen iets raars.)

vader! moeder! riep ik,
vrede zij gesticht:

moogt gij nimmer kijven
door middel van het licht.

   Harry Mulisch
(1927)
   uit:
De wijn is drinkbaar
   dank zij het glas
(1976)
Reconciliation

late one evening
I looked through a crack:

mother was sewing,
father was drinking his beer.

on top of the television
a candle was burning.

had they had a fight?
nobody said a word.

father looked away from the candle.
that I didn't die on the spot!

mother looked at the candle.
again I was full of courage.

running out of my hideaway
I lifted up the candle.

(on my hand something
strange instantly congealed.)

father! mother! I yelled,
let peace here be made:

may thou never quarrel
by means of the light.

Illusie

Niet om er afscheid te nemen,
of om mij op reis te begeven,
ben ik het station ingegaan,
maar om tussen de mensen te staan
die voor een bestemming leven,
om ergens heen te gaan.

   Ed. Hoornik
(1910-1970)
Illusion

I went to the train station,
not to say goodbye,
or to get myself started on a trip,
but to stand between all the people
who live for some goal,
for somehere to go.

Louter Droefheid

Ik voel mij somber. Ei, wat zal ik doen?
Een platte geest dronk nu een glaasje.
Maar ik ben een poëtisch baasje
en ga mijn weemoed in een versje doen.

Dat is het voordeel van mijn gave.
De burger kan zijn ei niet kwijt,
terwijl ik, rustig, mijn neerslachtigheid
gelijk een paardje voor mijn kar laat draven.

Is het volbracht, dan ben ik opgelucht.
'k Heb schoonheid uit mijn pijn gewrongen.
Mijn lieve pen heeft mooi gezongen.
Ik stap in bed. Ik geeuw en zucht.

En staan mijn versjes later soms te kijk
in `Gouden aren' of in `Dichterschat',
dan zegt de leraar bij deez' pennespat:
`Kijk jongens, hier had hij het moejelijk.'

   Simon Carmiggelt
(1913 - 1987)
Just Sadness

I'm feeling gloomy, Hey, what shall I do?
A more vulgar spirit would have a drink.
But I'm something of a poetic chap
and shall pour my melancholy into verse.

That is the advantage of my faculty.
While the layman with difficulty expresses
much at all, I, at ease, let my dejection
trot like a horse in front of my trolley.

Once completed, then I bid sadness goodbye.
I have tortured from my pain a bit of delight.
My loving pen has with song taken flight.
I get into bed. I yawn and sigh.

And later, when my verses are shown
in the "Golden Awn" or "The Poet's Den",
the teacher says about this stain of the pen:
"Look boys, here he was sad and alone."
| listen to Mere SadnessDutch original; English trnaslation # |
Ick Sech Adieu

Ick sech adieu, wi twee wi moeten scheiden,
Bi u laet ic dat herte mijn:
Al waer ghi sijt, daer salt ooc sijn.
Tsi vroud of mijn,
Altoos sult ghi die liefste sijn.

Adieu, adieu, adieu! tmoet immer wesen,
Adieu, adieu! alst wesen moet.
Ic ben ghewont, ic secht u bloot,
Mijn hert lijdt noot,
Ghi sijt mijn medicijn.

Cost ic u eer of doocht bewisen,
Dat sal ic doen nae mijn vermach,
Bi u te bliven nacht ende dach
Sonder verdrach
Sonder besweer te sijn.

Ewich uw eigen,
Stadich sonder scheiden.


(anonymous, c. 14th century)
I Say Adieu

I say adieu, the two of us must part,
But with thou I leave behind my heart:
Wherever you are, there it shall be.
Whether wise or mine,
You always the dearest shall be.

Adieu, adieu, adieu! everything must be,
Adieu, adieu! as it must be.
Wounded I am, to thou say I,
My heart suffers,
Though thou art my only curative.

If I to you could only prove
That I should do with all my ability,
And wiith thou under cover of night stay,
Without covenant,
Without burden.

Eternally thine I remain,
Steadfast without parting.

(all tr. Cliff Crego)
Lowland *Oject Trouwe*uniquely Dutch press
reports, perhaps
of interest to
r2c readers...Banken willen honderden miljoenen
munten terughalen


"De banken in Nederland beginnen in oktober
met een campagne om particulieren te stimuleren
hun munten uit spaarpotten te halen. Het is de
bedoeling dat ze het geld op hun rekening zetten.
Daarna haalt De Nederlandsche Bank de inge-
leverde munten uit de omloop. Met de campagne
hopen de banken de overgang van gulden naar
euro op 1 januari 2002 te versoepelen. Samen
hebben de Nederlanders naar schatting anderhalf
miljard munten in spaarvarkens of 'piekpijpen':
buizen waarin munten kunnen worden verzameld."

© Copyright Radio Nederland Wereldomroep

TV-producent werkt aan
spermadonor-show


"Joop van den Ende TV Producties overweegt een
programma te maken waarbij ongehuwde vrouwen
die kinderen willen krijgen een spermadonor kunnen
uitkiezen. De kandidaten, vrouwen van rond de 40
jaar, zouden voor de camera uit enkele donoren
kunnen kiezen die geen vaste relatie willen. Het
programma heeft als voorlopige titel '
I Want
Your Baby
'."

© Copyright Radio Nederland Wereldomroep


Politie staakt zoektocht naar wolf

De Belgische en Nederlandse politie in de
grensstreek van Zeeland hebben de zoektocht
gestaakt naar de wolf die zich in dit gebied
bevindt. Het dier heeft vanaf begin oktober
meer dan veertig schapen doodgebeten. De
wolf is na half december niet meer gezien
en er zijn ook geen nieuwe dieren gedood.
Mogelijk is het beest doodgeschoten. Een
anonieme jager beweert dat hij de wolf na
het dodelijke schot heeft begraven. De af-
gelopen weken is de politie in Zeeuws
-Vlaanderen en het Belgische Waasland
ook met scherpschutters actief op zoek
geweest naar de wolf.


© Copyright Radio Nederland Wereldomroep
LTO: biologisch boeren geen remedie
tegen BSE


"Biologische landbouw en kleine boerderijen zijn
geen oplossing voor de
gekkekoeienziekte BSE.
Dat heeft voorzitter Doornbos van de landbouw-
organisatie LTO gezegd. [...] In Duitsland streeft
de overheid na de BSE-crisis naar kleinere,
biologische boerderijen. Maar Doornbos wijst
erop dat de meeste Duitse BSE-gevallen in de
deelstaat Beieren zijn ontdekt, waar de landbouw
al kleinschalig is."


© Copyright Radio Nederland Wereldomroep
Banks want to recall hundreds
of millions of coins


"The banks in the Netherlands are beginning a
campaign in October to encourage private indiv-
iduals to empty their savings banks of coins.
The intention is to get them to put the money in
their bank accounts. After this, the Bank of
Holland will pull the submitted coins out of
circulation. With the campaign, the banks hope
to ease the transition from the gilder [the basic
Dutch coin, slightly larger than a US quarter
and worth ± $.41] set for the Ist of January,
2002. Altogether, the Dutch are thought to have
about one and a half billion coins saved in piggy
banks or so-called 'gilderpipes': long tubes in
which the coins are collected."
TV producer at work on a sperm
donor show


"Joop van den Ende TV Productions is considering
making a program in which unmarried women
who would like to have children can select a sperm
donor. While on camera, the candidates—women
about forty years of age—would be able to choose
from several donors, none of whom would be in-
terested in permanent relationships. The program
has as its provisional title, "
I want your baby"."

[So-called 'reality TV has its precusor in Holland where
the orginal 'Big Brother' program was produced.]

Police break off search for wolf

"The Belgian and Dutch police have dis-
continued their search for a wolf in the
border area around Zeeland. The animal
has since the beginning of October killed
more than forty sheep. The wolf has not
been seen since the middle of December
and no further sheep have been found dead.
It's possible that the animal has already
been shot. An anonymous hunter claims
to have buried the wolf after shooting it.
In the past weeks, the police in this area
of South Holland and North Belgium
have been actively hunting the wolf
with the aid of sharp-shooters."


Organic farming no remedy for BSE

Organic agriculture and small-scale farms are no
solution for
Mad Cow Disease. This according to
Mr. Doornbos of the agriculture organization,
LTO. [...] In Germany the government is moving
in the wake of the BSE crisis in the direction of
smaller, organic farms. But Doornbos says that
most of the BSE cases have been discovered in
the south of Germany, where agriculture is already
relatively small-scale." [The BSE virus is generally
thought to be passed on by the wide-spread use of feed
which contains the processed remains of animal
carcasses. So, even a small farm, if it is not
entirely organic and this feed is used as a dietary
supplement, is still at risk.]


See
also:

new
"Straight roads,
Slow rivers,
Deep clay."
A collection of contemporary Dutch poetry
in English translation, with commentary
and photographs
by Cliff Crego


| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters


| # listen to other recordings in English and German of eight poems from
The Book of Images
at The Rilke Download Page (# Includes instructions)
|
| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
| Map | TOC: I-IV | TOC: V-VIII | Image Index | Index | Text OnlyDownload Page | Newsletter | About P/P | About Cliff Crego |


Photograph/Texts of Translations © 2001 Cliff Crego
(created
I..21..2001)