Lowland *Oject Trouwe*uniquely Dutch press
reports, perhaps
of interest to
r2c readers...Banken willen honderden miljoenen
munten terughalen


"De banken in Nederland beginnen in oktober
met een campagne om particulieren te stimuleren
hun munten uit spaarpotten te halen. Het is de
bedoeling dat ze het geld op hun rekening zetten.
Daarna haalt De Nederlandsche Bank de inge-
leverde munten uit de omloop. Met de campagne
hopen de banken de overgang van gulden naar
euro op 1 januari 2002 te versoepelen. Samen
hebben de Nederlanders naar schatting anderhalf
miljard munten in spaarvarkens of 'piekpijpen':
buizen waarin munten kunnen worden verzameld."

© Copyright Radio Nederland Wereldomroep

TV-producent werkt aan
spermadonor-show


"Joop van den Ende TV Producties overweegt een
programma te maken waarbij ongehuwde vrouwen
die kinderen willen krijgen een spermadonor kunnen
uitkiezen. De kandidaten, vrouwen van rond de 40
jaar, zouden voor de camera uit enkele donoren
kunnen kiezen die geen vaste relatie willen. Het
programma heeft als voorlopige titel 'I Want
Your Baby'."

© Copyright Radio Nederland Wereldomroep

Politie staakt zoektocht naar wolf

De Belgische en Nederlandse politie in de
grensstreek van Zeeland hebben de zoektocht
gestaakt naar de wolf die zich in dit gebied
bevindt. Het dier heeft vanaf begin oktober
meer dan veertig schapen doodgebeten. De
wolf is na half december niet meer gezien
en er zijn ook geen nieuwe dieren gedood.
Mogelijk is het beest doodgeschoten. Een
anonieme jager beweert dat hij de wolf na
het dodelijke schot heeft begraven. De af-
gelopen weken is de politie in Zeeuws
-Vlaanderen en het Belgische Waasland
ook met scherpschutters actief op zoek
geweest naar de wolf.

© Copyright Radio Nederland Wereldomroep
LTO: biologisch boeren geen remedie
tegen BSE


"Biologische landbouw en kleine boerderijen zijn
geen oplossing voor de gekkekoeienziekte BSE.
Dat heeft voorzitter Doornbos van de landbouw-
organisatie LTO gezegd. [...] In Duitsland streeft
de overheid na de BSE-crisis naar kleinere,
biologische boerderijen. Maar Doornbos wijst
erop dat de meeste Duitse BSE-gevallen in de
deelstaat Beieren zijn ontdekt, waar de landbouw
al kleinschalig is."

© Copyright Radio Nederland Wereldomroep

Banks want to recall hundreds
of millions of coins


"The banks in the Netherlands are beginning a
campaign in October to encourage private indiv-
iduals to empty their savings banks of coins.
The intention is to get them to put the money in
their bank accounts. After this, the Bank of
Holland will pull the submitted coins out of
circulation. With the campaign, the banks hope
to ease the transition from the gilder [the basic
Dutch coin, slightly larger than a US quarter
and worth ± $.41] set for the Ist of January,
2002. Altogether, the Dutch are thought to have
about one and a half billion coins saved in piggy
banks or so-called 'gilderpipes': long tubes in
which the coins are collected."
TV producer at work on a sperm
donor show


"Joop van den Ende TV Productions is considering
making a program in which unmarried women
who would like to have children can select a sperm
donor. While on camera, the candidates—women
about forty years of age—would be able to choose
from several donors, none of whom would be in-
terested in permanent relationships. The program
has as its provisional title, "I want your baby"."

[So-called 'reality TV has its precusor in Holland where
the orginal 'Big Brother' program was produced.]

Police break off search for wolf

"The Belgian and Dutch police have dis-
continued their search for a wolf in the
border area around Zeeland. The animal
has since the beginning of October killed
more than forty sheep. The wolf has not
been seen since the middle of December
and no further sheep have been found dead.
It's possible that the animal has already
been shot. An anonymous hunter claims
to have buried the wolf after shooting it.
In the past weeks, the police in this area
of South Holland and North Belgium
have been actively hunting the wolf
with the aid of sharp-shooters."


Organic farming no remedy for BSE

Organic agriculture and small-scale farms are no
solution for Mad Cow Disease. This according to
Mr. Doornbos of the agriculture organization,
LTO. [...] In Germany the government is moving
in the wake of the BSE crisis in the direction of
smaller, organic farms. But Doornbos says that
most of the BSE cases have been discovered in
the south of Germany, where agriculture is already
relatively small-scale." [The BSE virus is generally
thought to be passed on by the wide-spread use of feed
which contains the processed remains of animal
carcasses. So, even a small farm, if it is not
entirely organic and this feed is used as a dietary
supplement, is still at risk.)

(all tr. Cliff Crego)
Bericht van Radio Nederland Wereldomroep
"Ideale gedicht bestaat toch"

"Elf Nederlandse dichters gaan bewijzen dat
het ideale gedicht toch bestaat. Volgens een
enquete van Poetry International vinden veel
Nederlanders dat het niet mogelijk is om een
ideaal gedicht te maken.

Wel noemde een meerderheid van de onder-
vraagden een aantal voorwaarden waaraan
een goed gedicht moet voldoen. Zo moet een
gedicht rijmen, maar ook ontroeren. Het bevat
humor en stemt tot nadenken. Bovendien is het
tijdloos en gaat het over de reden van het bestaan.

Rutger Kopland, Simon Vinkenoog, Jan Wolkers
en acht andere dichters gaan met deze voorwaarden
aan de slag. Op 25 januari zullen zij het resultaat
voorlezen tijdens de Gedichtendag."

© Copyright Radio Nederland Wereldomroep
XII.2000


From the Dutch World Radio News Service:
"The ideal poem exists!"

"Eleven Dutch poets intend to prove that the
ideal poem exists. According to a poll done by
Poetry International, many citizens of the
Netherlands don't believe that it's possible to
make an ideal poem.

A majority of those questioned did however
mention a number of criteria which a good poem
should meet; it should rhyme, but also be stirring;
it should contain humor and give pause for re-
flection. Above all, it should be timeless and
concern itself with the reasons for existence.

Rutger Kopland, Simon Vinkenoog, Jan Wolkers
and eight others have agreed to compose a new
work which meets these criteria. On the 25th of
January, they shall recite the fruits of their labor
during the [Dutch National] Day of Poetry."

[line breaks added for clarity0
(all tr. Cliff Crego)Makers Nieuwe Bijbelvertaling
kiezen voor 'HEER'
(14.III.01)

'In de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004
verschijnt, wordt God toch weergegeven als
'HEER'. Het woord wordt in vier kleine hoofd-
letters geschreven. [...] Na het verschijnen van
enkele deeluitgaven van de Nieuwe Bijbel-
vertaling waarin 'HEER' werd gebruikt, kregen
de organisaties honderden protestbrieven. Het
voornaamste bezwaar van de tegenstanders van
de terminologie is dat HEER te mannelijk zou zijn.'
[...]


Makers of the New Bible Translation
choose 'LORD'
(III.14.01)

"In the New Bible Translation which is to appear
in 2004, 'God' shall be represented as 'LORD'.
The word shall be written with four lower case
letters. [...] After the appearance of a few partial
editions of the New Bible Translation, many
organizations received hundreds of protest letters.
The main complaint was that those against the
[new] terminology was that LORD seemed
too masculine a term." [...]


MTV koopt concurrent-muziekzender
TMF
(10.IV.01)

"Het Amerikaanse muziektelevisiestation MTV
koopt concurrent TMF van uitgever Wegener.
Daarmee krijgt MTV de populairste muziekzender
van Nederland in handen.' [...]


MTV buys competing music broadcaster
TMF
(IV.10.01)

"The American music cable-television station MTV
has bought TMF from the [Dutch] publisher,
Wegener. With this acquisition, MTV, now controls
the most popular music station in Holland." [...]


Wilhelmus ter discussie (17.IV.01)

'In Amsterdam heeft deze week een debat plaats
over het Nederlandse volkslied. Centraal staat de  
vraag of het Wilhelmus nog als symbool voldoet
in de huidige multiculturele samenleving. Het
Wilhelmus werd in 1932 volkslied en was oor-
spronkelijk een ode aan Willem van Oranje in de
tijd van de Spaanse overheersing. Uit enquetes
blijkt dat het volkslied steeds minder populair
wordt en dat steeds minder Nederlanders het
eerste couplet kunnen meezingen.'[...]


Wilhelmus [National Anthem of the
Netherlands] open to discussion (IV.17.01)

"This week in Amsterdam the future of the national
anthem of the Netherlands will be debated. The
central question is whether the Wilhelmus is still
a satisfactory symbol in the present multi-cultural
society [of the Netherlands]. The Wilhelmus was
selected as national anthem in 1932 and was
originally an ode to William of Orange during
the period of the Spanish occupation [of Holland].
According to questionnaires, the anthem appears
to be losing popularity and increasingly fewer
Dutch are able to sing along with the first verse."
[...]
| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display | go to Picture/Poems: The Rilke Archive |
| Map | TOC: I-IV | TOC: V-VIII | Image Index | Index | Text OnlyDownload Page | Newsletter | About P/P | About Cliff Crego |


Photograph/Texts of Translations © 2000 Cliff Crego
(created
II..4..2001)