P/P | r2c | January: Winter Embellishments
| click photo or here for r2c new dutch poetry | HOME |
january ornaments "Then these sounds shall be wind
if they rise up from their place, then
they shall blow away, they are wind."

from Psalm, a poem
by Rutger Kopland

This week, an image called
Winter Embellishments.

Also: six new translations
of Lowland poems.follow on Twitter
r2c_dutchpoetry


The guest poems for this week are new English translations of a set of six Dutch pieces.
The featured poets are,
M. Vasalis, Remco Campert,  J. Bernlef, Hans Andreus
and
Rutger Kopland . . .


Als je een landschap was

Als je een landschap was waar ik doorheen kon loopen,
stil staan en kijken met mijn oogen open
en languit op de hardegrond gaan liggen,
er mijn gezicht op drukken en niets zeggen.
Maar 't meeste lijk op de groote lucht erboven,,
waar ruimte is voor buiten licht en donkre wolken
en op de vrije wind daartusschen,
die in mijn haren woelt en mijn gezicht met kussen
bedekt, zonder te vragen, zonder te beloven.

M. Vasalis
If you were a landscape

If you were a landscape through which I could walk,
stand quietly and look with my eyes wide open
and stretch long out on the hard ground,
and press my face up against and say nothing.
But most of all it's like the arch of sky above
where there's space for outdoor light and dark clouds
and for the free wind in between
that whirls in my hair and covers my face
with kisses, without asking, without promising.

(all tr. Cliff Crego)

Credo

ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van poëzie niet meer
dan die rivier in kaart te brengen

ik wil geen water uit de rotsen slaan
maar ik wil water naar de rotsen dragen
droge zwarte rots
wordt blauwe waterrots

maar de kranten willen het anders
willen droog en zwart van koppen staan
werpen dammen op en dwingen
rechtsomkeert

Remco Campert
(1927)
Credo

I believe in a river
that flows from the sea to the mountains
I ask no more of poetry than
to make a map of this river

I don't want to strike water from stones
but I want to carry water to them
dry black rock
becomes blue water rock

but the newspapers wish it otherwise
they want headlines of dry and black
and throw up dams and force
an about turn

Gedachten bij een teruggevonden legpuzzel

het moeilijkst was altijd de lucht
waar niets dan de v van een vogel
tot wegwijzer diende

ik kijk naar buiten
verdeel in gedachten de lucht
daar is de vogel
toch weet ik
dat er een stukje ontbreekt

onoplosbaar
iedere keer weer
was het stukje hemel
weerkaatst in een vijver
water was lucht geworden

ik kijk naar buiten
lucht is water geworden
en vult de puzzel op de ruit
met tranen
maar ik houd mij goed

J. Bernlef

uit:
Dit verheugd verval (1963)
Thoughts upon finding a mislaid puzzle

the sky was always the most difficult
where nothing but the v of a bird
served as sign

I look outside
divide in thought the sky
there is the bird
yet I know
that there is a piece missing

insoluble
time and time again
was that piece of sky
reflected in the pool
where water had become sky

I look outside
sky has become water
and fills the puzzle upon the panes
with tears
but cheerful my disposition remains

Een beetje natuur

Een beetje natuur
soms voel ik daar wel voor
en plukje gras tussen de stoepstenen
of een zwieperige vlier

Lieveheersbeestjes
klein gekriebel op je arm
strandenvol een keer
toen je me aardig vond

In de achtertuin
bloeit een magnolia
en voor de kamerplanten
zorg ik steeds beter

Maar door Tarzan verkracht
naakt in een oerwoud
daar nu uitgerekend
ga jij nu dromen

Remco Campert
(1927)
A little bit of nature

A bit of nature
sometimes I think it's a good idea
a clump of grass in the sidewalk cracks
or the swish of an elder

Ladybugs
small itch on your arm
full beaches once
when you said I was nice

In the backyard
a magnolia is flowering
and I'm taking better care
of the indoor plants

But raped by Tarzan
naked in a jungle
of all things
this is what you dream of

Voor een dag van morgen

Waneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw
dat een mens een mens
zo lief had als ik jou.

Hans Andreus
For tomorrow's day

If I die tomorrow,
say then to the trees
how much I loved you.
Say it to the wind
that climbs up into the tree
or out of the branches falls,
how much I loved you.
Say it to the child
that is yet young enough to understand.
Say it to the animal,
perhaps just by looking at it.
Say it to the houses of stone,
say it to the city
how dear you were to me.

But don't tell a single person,
they wouldn't believe it.
They wouldn't want to believe that
just a man
just a woman
that a person could love
a person as much as I loved you.
Psalm

Dan zullen deze geluiden wind zijn,
als ze opstijgen uit hun plek, dan
zullen ze verwaaien, zijn ze wind.
We hebben geademd en onze adem was
als zuchten van bomen om een huis,
we hebben gepreveld en onze lippen
prevelden als een tuin in de regen,
we hebben gesproken en onze stemmen
dwaalden als vogels boven een dak.
Omdat wij onze naam wilden vinden.
Maar alleen de wind weet de plek
die wij waren, waar en wanneer.

Rutger Kopland
(1934)

uit: Geduldig Gereedschap (1993)
Psalm

Then these sounds shall be wind
if they rise up from their place, then
they shall blow away, they are wind.
We have breathed and our breath was
as the sighing of trees around a house,
we have muttered and our lips
muttered as a garden in the rain,
we have spoken and our voices
strayed like birds above a roof.
Because we wanted to find our name.
But only the wind knows the place
that we were, where and when.

(all tr. Cliff Crego)Schets voor een portret: Hans Andreus
...door Huib de Vries.

Links, perhaps of interest to r2c readers . . .

(1)  Breedband bij de publiek omroep 
omroep.nl

On this page, you can find a link to the
daily NOS news journal:
Laatste Journal (NOS) het laatste Journaal [REQUIRES ReaAudio/ MediaPlayer]
See
also:

new
"Straight roads,
Slow rivers,
Deep clay."
A collection of contemporary Dutch poetry
in English translation, with commentary
and photographs
by Cliff Crego


| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters


| # listen to other recordings in English and German of eight poems from
The Book of Images
at The Rilke Download Page (# Includes instructions)
|
| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
| Map | TOC: I-IV | TOC: V-VIII | Image Index | Index | Text OnlyDownload Page | Newsletter | About P/P | About Cliff Crego |


Photograph/Texts of Translations © 2011-2015 Cliff Crego
(created
I..20..2002) Comments to crego@picture-poems.com