P/P | r2c | February: "Snow Tables" and the Lost and
Found of Time and Space
| click photo or here for r2c new dutch poetry | HOME |
Snow Tables "The morning blackbird gargles
cupfuls of bitter wine,
dream, that grows grainy with pain
in the throats of birds
because the day must be;
because the great whole
darkness no longer can remain /
closed."

from Blackbird,
a poem by Gerrit Achterberg

This week, a winter image
called
Snow Tables.
Also: ten new translations
of Lowland poems.

rss: Twitter
r2c_dutchpoetry
The guest poems for this week are new English translations of a set of ten Dutch pieces.
The featured poets are,
Paul Gellings, Gerrit Achterberg, J.C. Bloem and 
Hendrik Marsman
.


"Snow Tables" and the Lost and
Found of Time and Space


When I see a photo like "
Snow Tables", the first thing that comes to mind
other than the form and the nearly black and white quality of the image, is
its starkness. Picnic tables, yes, but now in the middle of winter. There are
no happy people about, no one engaged in Sunday conversations, or children
playing, no one busily preparing food.There is simply the flat, bare surface
of the wood, with on top a cold sweep of wind-driven snow.

Time and Space. Just as a photograph is always a kind of window on time
and space, so, too, is frequently a poem. That is why titles are so very impor-
tant, because they instantly set the tone, as it were, or draw a frame of a very
subtle kind around a time and place. But whereas we have come to expect
a one-to-one kind of direct relationship between the photograph and what it
represents—that one particular scene was only fully there at that moment
and is now gone forever—a poem can conjure up many different times and
spaces all at once.

Indeed, this need to orient ourselves in time and space is a kind of perennial
theme of poetry, albeit largely implicit, existing silently on the periphery, as it
were. We all know that to be without orientation, to be lost, is a very disturbing
experience. Even worse, no doubt, is losing someone else. But the 10 poems
I've brought together here in new English translations are not simply about
losing something or someone. They are more than this, in a way, because they
are all about finding something—a place, a time in the rhythms of the
natural year (
Gellings), a belovèd lost to death (Achterberg), a land one
has been forced to leave behind (
Marsman), or even finding a kind of ecstatic
happiness in the ordinary dull gray of Dutch city life (
J. C. Bloem in his classic
"
Dapperstreet").

The sequence ends with a charming miniature of Gerrit Achterberg's,
Blackbird.
(This is the European Blackbird (Turdus spp.), master musician, and closely
related to the North American Robins). In a culture that measures time down
to the fraction of a nanosecond and can no longer go into the wilderness without
GPS hardware in its backpacks, we are in that magical middle realm of everyday
life arguably quite lost. At least, one can gather that our poets, Dutch or otherwise,
are working hard to find their bearings. Perhaps the blackbird can help. After all,
he does seem to know exactly when and where to sing.Februari

Mijn kalender op een kier gezet
en alvast geroken aan
onzichtbaar groen.
Mijn oor op het papier gelegd
en geluisterd naar het lied
van ieder jaar.
Begraven in het flets gazon
schopt de krokus, wentelt
zich de narcis.
Deze dagen niet verscheuren, maar
koesteren als een raam met
zicht op zilver water.
Avond aan avond nog de stilte van
het wachten, de aarde houdt zich
in, geen kat schreeuwt
om gezelschap en van takken
trilt alleen de schaduw
in de maan.
Zo vluchtig deze tijd, een altijd
nieuw seizoen, dat ik in huis
haal om te vangen.

   Paul Gellings
February

My calendar set ajar
and already smelling the scent
of not-yet-visible green.
My ear pushed up against
the paper listening to the song
of every year.
Buried in the dull lawn
the crocus gives a kick, the
narcissus turns itself.
Don't tear up these days, but
save them as precious as a window
with a view of silver water.
Evening after evening filled with the quiet
of waiting, the earth holding its
breath, not a cat calls
for company and of the twigs
only the shadow quivers
in the moon.
So fleeting this time, a season
always new, that to capture it,
I bring it inside.

(all tr. Cliff Crego)

December

Het is dezelfde December
van je dood.
You don't remember...
Weer ligt die straat
aan beide einden
in mist gevat;
geen ander gaat
voorbij, dit kwaad
met zijn gelaat
verhinderende:
het onheil vat
post in mijn lot.
Ik sta verstard.
O deur, bestemde
voor komst en keer
in liefde's blinde
armenpaar,
ik ga u binnen
als breker in
wildvreemde huizen,
wederzin
opent zijn sluizen
op mijn klim.
Ik sta te suizen,
bloed uit, bloed in.
Het oude duister
wil dat ik luister
naar zijn geheim
van nacht's gekende
slaapfestijn,
het fluisterende...
maar het kan niet zijn:
ik ben beneden
het laagste peil
van zin en rede,
ik ben beneden
mijn levensreden,
trede voor trede
wordt in mij groot
een hamer, hamer.
Is dit je kamer?
Dit is December,
die van je dood.
You don't remember...

Gerrit Achterberg

uit: Thebe (1941)
December

It is the same December
as your death.
You don't remember...
Once again that street
at both ends is
shrouded in mist;
no one else passes
by, that his face
might prevent
this wickedness:
calamity has got
hold of my fate.
Rigidly I stand.
O door, ordained
for arrival and turn
in love's blind
pair of arms,
I enter you
as a thief
in the houses of strangers,
reluctance
opens its floodgates
upon my ascent.
I am hissing,
blood out, blood in.
The old darkness
will have that I listen
to its secret
known to the festival
night of sleep.
the whispering...
but it cannot be:
I am beneath
the lowest watermark
of sense and reason,
I am beneath
my reason for being,
step for step
within me grows
a hammer, hammer.
Is this your room?
This is December,
the one of your death.
You don't remember...


Marsman *

I


Red Marsman, die in Frankrijk woont, o God
Geef hem een tempel om naar toe te vluchten.
Een kruis om het te kussen, als het moet.
Gij kent de kogels en parachutisten, /
   die springen in zijn lot.
Wie eens met Uw soldaten heeft gevochten,
is voor een andere overmacht te groot.
Schrijf zijn gedichten tegen Uwe luchten
en leg Uw vingers voor dit domme lood.

Mei 1940
Marsman [for the poet, Hendrik Marsman *]

I

Save Marsman, who lives in France, o God
Give him a temple to which he might flee.
A cross so that he may kiss it, if he must.
You know the bullets and the paratroopers /
   that leap into his fate.
Whoever has fought with your soldiers
is for another power far too great.
Write his verses against your airs
and place your fingers in front of this dense lead.

May 1940III

Het ware beter, dat ik voor hem was gestorven,
want aan mijn wezen is niet anders meer gelegen
dan doodgebied te voegen bij het verste licht;
dat kan van gene zijde even goed wellicht.
Maar hij stond midden in zijn voltooiing opgericht:
een kathedraal van levenswil, ons ten behoeve.

"Wij zien elkander zéker eens", heeft hij /
   me nog geschreven.

Juli 1940

    Gerrit Achterberg

   
uit:
Thebe (1941)
III

It would have been better, had I died for him,
for with my being there is nothing else left to do
but to add more dead territory to the furthest light;
that can happen from neither side about as well perhaps.
But he stood erect in the middle of his own completion;
a cathedral of resolution, there to serve us.

"We'll see each other again for sure", he had /
   just written me.

July 1940

* (Hendrik Marsman died in the spring of 1940 when the ship in which he was
fleeing to England was sunk by a German torpedo.)

Polderland

Ik loop door 't polderland
onder den hellen regen;
oneindig is dit land,
oneindig zijn de wegen,

die naar de kimmen gaan;
in lage hemelstreken
heerscht tusschen zwarte kreken
het mistig licht der maan.

o, dertigstroomenland,
het volk dat u bewoont
versombert in krakeelen
die geld en God verdeelen,
purper en doornenkroon.

oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen
die naar de kimmen gaan;
ik loop den morgen tegen
in 't mistig licht der maan.

Hendrik Marsman
(1899-1940)
Polderland

I walk through the polderland
beneath the slanting rain;
unending is this land,
unending are the ways,

that to the horizons go;
in the region of low heavens
between the small streams black
rules the misty light of the moon,

o, land of thirty rivers,
the people that inhabit you
grow somber in the quarrelling
that divides money and God,
purple rank and crown of the thorns.

unending is this land,
unending are the ways,
that to the horizons go;
I walk to greet the morning
under the misty light of the moon.

Liberty

Soms, in een etalage, komt gij voor,
tussen geslachtsgenoten opgesteld,
bekleed met nieuwe kleren en vermeldt
het kaartje op uw borst de prijs waarvoor.

Dan weet ik weer hoeveel ik u behoor.
Het enige wat in mijn leven geldt
wordt binnen op de toonbank neergeteld.
Wij gaan er samen voor een uur vandoor.

's Avonds na zessen is de winkelruit
van binnen manshoog met een doek bespannen.
Gij komt er met uw ogen bovenuit.

Vale personen maken zich gereed
de boze geesten bij u uit te bannen,
opdat geen pop zich met een man vergeet.

   
Gerrit Achterberg
   
uit:
Ode aan Den Haag (1953)
Liberty

Sometimes, in a shop window, you appear,
set up between others of the same gender,
dressed in new clothes and marked
with a little card, a price on your breast.

Then I know again how much I belong to you.
The only thing that in my life has meaning
becomes a thing counted at the checkout.
We go out together for an hour.


In the evening after six the shop window
is covered with a cloth as high as a person.
You manage to peek out the top with your eyes.

Departing people are making themselves ready
to banish the bad spirits about you,
so that no doll may mistake itself for a man.


De Dapperstraat

Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De' in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.

Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

   J.C.Bloem

    uit: Quiet though sad (1947)
The Dapperstreet

Nature is for the self-satisfied or vain.
And yet: what is left of nature in this land?
A bit of forest the size of a paper,
A hill with a few estates on its side.

Give me the gray of big city boulevards,
The riveted embankments of water's edge,
The clouds, never as beautiful as when, framed
In attic windows, they float by in the sky.

Everything is much for one who expects little.
Life holds its wonders deeply hidden
Until, all at once, it reveals them at their best.

All of this I've thought over to myself,
Wet with rain, on a drizzly dull morning,
Witlessly happy, on the Dapperstreet.

Het Gesloten Kerkhof

Overgebleven uit een ruimer tijd,
Nu met een nieuwe stad benauwd omgeven
En door goedkope huizen haast verdreven—
Hoelang gunt men 't gesteente hier nog respijt?

Het is den dood niet langer meer gewijd,
Dit kerkhof, schrijn van zó verleden leven,
Dat de herinnering eraan reeds even
Verganklijk werd als zijn verganklijkheid.

Toch moet het eens—hoe kort nog maar geleên?—
Alleen gelegen hebben in de weiden,
Met bomen, ruisend in den vrijen wind.

Eenzaamheid en geheim zijn hooploos heen.
Niet die den dood, noch die de liefde lijden
Vinden de stilten, waar men sterft en mint.


   J.C.Bloem
    uit: Quiet though sad (1947)
The Closed Church Graveyard

Lingering from a more spacious time,
Now surrounded and choked by a new town
And by cheap houses all but driven away—
How long yet does one grant this stone respite?

No longer is it dedicated to death,
This graveyard, shrine of life gone past,
That the remembrance thereof is just as
Fleeting as fleetingness itself.

And yet it must—how short a time ago?—
Have lain here in the meadow alone,
With trees, rustling in the unbounded wind.

Secret and solitude are hopelessly gone.
Neither those who death, nor those who suffer love,
Find silence here, where one dies and holds dear.

Voorjaar

De zon brak door de barre voorjaarslucht.
Plotseling kantelde er een vogelvlucht.
Op de aarde smolt de dungezaaide sneeuw.
Hart, gij zijt vrij; gij waart om niets beducht.

J.C. Bloem
uit: Quiet though sad (1947)
Spring

The sun broke through the stern spring air.
Suddenly the flight of a bird turned.
Upon the earth the thinly sown snow melts.
Heart, you are free, waiting for nothing afraid.

Merel

De morgenmerel gorgelt
bekers bittere wijn
droom, die tot pijn verkorrelt
in vogelkelen
omdat het dag moet zijn;
omdat het grote hele
donker niet langer dicht kan zijn.


   Gerrit Achterberg
   
uit:
Sintels (1944)
Blackbird

The morning blackbird gargles
cupfuls of bitter wine,
dream, that grows grainy with pain
in the throats of birds
because the day must be;
because the great whole
darkness no longer can remain closed."Dollar Store" image + backside text picture-poems.com Rilke Postcards . . .
Order 1 for under $1; order 100 for just $65. You might think of these as my special
student or big-city bookstore editions.Same images as the more expensive framed prints
above, but printed on tough 4" x 5 1/2 " 120 weight glossy cardstock that will last
a lifetime . . .Order Rilke postcards
at Zazzle.com . . .
[ image front / text back }
Recent [2001]Dutch news reports, both serious and
strange, perhaps
of interest to
r2c readers...
(1) Digitale Amsterdam

'Driekwart van de inwoners van Amsterdam
moet eind 2003 op internet uit de voeten kunnen.  
[...] Overigens zit de helft van Amsterdam al op
internet.'
(1) Digital Amsterdam

"Three-fourths of all the inhabitants of Amsterdam
should be able to find their way around the Internet
by 2003. [..] At present, about half of Amsterdam
is already connected to the Internet."(2) Echelon-netwerk

'Veel fracties in de Tweede Kamer willen dat het
ongecontroleerd afluisteren van telefoon-, fax-
en e-mailverkeer aan banden wordt gelegd.
De Kamer liet zich informeren over het zogeheten
Echelon-netwerk, een Amerikaans-Brits spionage-
systeem. [...] Onlangs gaf het Nederlandse kabinet
toe dat er een Echelon-netwerk bestaat.'
(2) Echelon Network

"Many parties within the [Dutch] Lower House
of Parliament want the uncontrolled tapping of
telephone, fax and e-mail exchanges to be dis-
continued. The House has been informed about
the so-called Echelon Network, an American-
British espionage system. [...] Recently the Dutch
cabinet conceded that the Echelon Network
exists."

[Gold, Newsbytes 10 Jan 2001, 9:45 AM CST
"Companies in the Netherlands now have the
right to monitor their employees' online activities
while at work, under a new ordinance that kicked
in at the start of the month. The Dutch Data
Protection Registrar's Web site
is at
http://www.registratiekamer.nl ](3) EU: abortusbesluit Bush klap
voor vrouwenrecht


'De Europese Unie heeft het besluit veroordeeld
van de Amerikaanse president George Bush om
geen subsidies meer te verlenen aan buitenlandse
instellingen die abortussen uitvoeren. EU-Com-
missaris voor Sociale Zaken Anna Diamantopoulou
zei dat het besluit een klap is voor vrouwenrechten
en dat de klok twintig jaar wordt teruggezet.'
Ook:
Abortuspil
'De abortuspil is binnenkort in alle Nederlandse
abortusklinieken verkrijgbaar. [...] De vrouwen
die tijdens het onderzoek voor de abortuspil hebben
gekozen zijn zeer te spreken over de methode,
vooral omdat er geen chirurgische ingreep
nodig is."
(3) EC: Abortion decision by Bush a blow
for the rights of women


"The European Community has condemned the
decision by the American president George W.
Bush to stop subsidies to all foreign organizations
that perform abortions. EC Commissioner for
Social Affairs, Anna Diamantopoulou said that the
decision is a blow to the rights of women and that
the clock has been set back by twenty years."
Also:
Abortion pill
"The abortion pill will soon be available at all
abortion clinics in the Netherlands. [...]
According to those studied, the women who
chose the abortion pill said that they preferred
it because no surgical procedure was necessary."(4) Brits Hogerhuis stemt in met
klonen embryo's


'Het Britse Hogerhuis is akkoord gegaan met      
het wetsvoorstel om menselijke embryo's te
klonen.[...] het kweken van embryo's, zoals in
Groot-Brittannie, is in Nederland verboden.'
(4) British House of Lords votes yes
on the cloning of embryos


"The British Parliament has agreed to pass new
legislation which makes it legal to clone human
embryos.[...] the making of embryos, as in
Great Britain, is prohibited in the Netherlands."

(5) Pastores lappen verbod op
homohuwelijken aan laars


'Een meerderheid van de rooms-katholieke
pastores is bereid homohuwelijken in te zegenen.  
Dat blijkt uit een onderzoek van de Gay Krant
onder bijna achthonderd pastoraal werkers.'
(5) Pastors defy prohibition on
homosexual weddings


"A majority of Roman Catholic pastors [in
Holland] is prepared to give their seal of
approval to homosexual weddings. This according
to a report in the Gay Newspaper, which inter-
viewed almost eight hundred pastors."(6) Dichter des Vaderlands richt
poezieclub op


'Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij gaat
een poezieclub oprichten om de belangstelling      
voor de dichtkunst te bevorderen.'
(6) Dutch Poet Laureate begins
poetry club


"Gerrit Komrij, poet laureate of the Netherlands,
is to begin a poetry club in order to generate
new interest in the art form."(7) Trillingen kerkorgel schadelijk
voor fresco's


'De lage tonen van een kerkorgel blijken schade-
lijker te zijn voor fresco's dan het geluid van
acht overvliegende F-16's. Dat is de verrassende
conclusie uit een onderzoek van Monumentenzorg
naar de invloed van trillingen op muurschilderingen.
Voor het onderzoek vlogen de acht straaljagers
speciaal over een kerkje in het Friese Britsum.
De onderlaag van de 13e eeuwse fresco's leden
het meeste als het kerkorgel op volle kracht
speelde.De test maakt deel uit van het Europese
Rafael-project waarin muurschilderingen in
Denemarken, Duitsland en Nederland worden
onderzocht.'


© 2001 Radio Nederland Wereldomroep
(7) Vibrations of church organ
damaging for frescoes


"The low tones of a church organ appear to be
more damaging for frescoes than the sound of
eight F-16's flying overhead. That is the surprising
conclusion of a study made by the Department
of Monument Care concerning the influence of
vibrations on wall paintings. Eights jets flew
especially over a small church in Britsum
[Friesland, North Holland] for the experiment.
The underlying surface of the 13th century
frescoes suffered the most however when the
church organ played at full volume. The test is
part of the European Rafael Project in which
wall paintings in Denmark, Germany and the
Netherlands are being examined."


(all tr.Cliff Crego)
See
also:

new
"Straight roads,
Slow rivers,
Deep clay."
A collection of contemporary Dutch poetry
in English translation, with commentary
and photographs
by Cliff Crego


| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters


| # listen to other recordings in English and German of eight poems from
The Book of Images
at The Rilke Download Page (# Includes instructions)
|
| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
| Map | TOC: I-IV | TOC: V-VIII | Image Index | Index | Text OnlyDownload Page | Newsletter | About P/P | About Cliff Crego |


Photograph/Texts of Translations © 2001 Cliff Crego
(created
II..4..2001) (revised I.2..2011)