P/P | r2c | March: Life in the Cracks

| click photo or here for r2c new dutch poetry | HOME |
Treefence, North American Junkyard "...Strange pizzicato of distant guitars,
We had just heard the birds singing outside—
The sun pushed its way through the cracks
of the heavy curtains in the quiet room."

from The End, a poem
by Martinus Nijhoff

This week, an image
called
Treefence Spring.
Also: four new translations
of Lowland poems.rss: Twitter
r2c_dutchpoetryVier Gedichten; Four Poems

The guest poems for this week are new English translations of a set of four Dutch pieces.
The featured poets are,
Jan Greshoff, F. Harmsen van Beek,  Marjoleine de Vos
and
Martinus Nijhoff


Ik Groet U

Ik groet u, buurman, kameraad,
Ik groet u, orgelman, soldaat,
Besteller, boer en bedelaar!
Ik groet u, blinde vedelaar!

Ik groet de honden op de straat
En 't paard dat voor de broodkar gaat.

Ik ben als gij,— ook ik bemin
Een vrouw, een kind, wat aardsch gewin—
Gejaagd, gedeukt en toch nog even
Gebrand op dit onzalig leven.

    Jan Greshoff
(1888-1971)
I Greet You

I greet you, neighbor, comrade,
I greet you, hurdy-gurdy man, soldier,
Deliverer, farmer and beggar!
I greet you, blind fiddler!

I greet the dogs in the street
And the horse that pulls the breadwagon.

I am like you,— I too love
A woman, a child, a humble bit of profit—
Pressured, beat-up and yet still
Mad about this god-awful life.

Goedemorgen, hemelse mevrouw Ping

is U de zachte nacht bevallen, hebben de on-
deugende, geheimzinnige planten naar behoren

gegeurd en zijn hopelijk geen van uw overige
zuigelingen aan de builenpest bezweken?

Hebt U de interessante nerveuze godvruchtige
vogeltjes, vrome goedertierende mevrouw, al wel

bekeken, druk telefonerend van: hallo, met piet
kom je op mijn tak - o de sierlijke levendige

vogels, allemaal allemaal voor de brave poes,
die veelbeproefde droevige moeder. Ja verdomd,

deze ziekte, lieve beklagenswaardige mevrouw,
is een wrede rakker en zoveel is wel duidelijk:

er valt niet tegenop te baren, waar zelfs het
begrafeniswezen, die intieme huisgenoot, die

zeer bekende schenker ook van lauwe melk,
op zijn verlengde achterpoten het ter

aarde bestellen welhaast niet meer bij kan
benen, nietwaar, dame Ping, radarbesnorde,

dubbelgepuntmutste, mevrouwogige poezin?
Het is nu beter te zitten zonder weemoed in

de rauwe geurige ochtendlucht, nu de zon nog
teder is en de gordijnen levendig in de goede

vrolijke wind. O halmstaartige voortreffelijke,
kijk, zwijgzame zwakzinnige allerliefste,

er loopt een belangwekkend, héél klein maar
bijzonder lekker beestje tussen de kiezelstenen

onder de hemelsblauwe hortensia

(Aan mijn neerslachtige poes, ter vertroosting
bij het overlijden van zijn gebroed)


   F. Harmsen van Beek
(1927)
Good Morning, heavenly Mrs. Ping

did the balmy night agree with you, did the
mischievous, enigmatic plants smell according

to your whim and hopefully none of the rest of
your litter has fallen prey to the plague?

Did you study the most interesting nervous pious
little birds, devoted and most merciful Mrs.,

busily on the telephone calling: hello, pete here
come up on my branch— o the elegant spry

little birds, all-of-them all-of-them for the good cat,
this much-tried so-sad mother. Damn

this disease, dearest so pitiable Mrs.,
it's a terrible scamp, that much is clear:

there's nothing that can be done about it, even
the graveyard society, the intimate housemate,

that well-known pourer of tepid milk,
even on his extended hindlegs while

bringing things down to earth can hardly still
keep up, isn't that so, mistress Ping, radar-whiskered,

doublepointed-capped, Mrs.-eyed Lady pussycat?
Now it's better to sit without melancholoy in

the fresh smelling morning air, now that the sun
is still mild and the curtains are alive in the good

sprightly air. O stalk-tailed most excellent one,
see, silent deranged dearest of most dear ones,

an interest-stirring, very very tiny wonderfully
tasty little creature is treading along the pebbles

under the skyblue hydrangea

(For my dejected cat, to allay the sorrow
of the passing away of her litter)

Mevrouw Despina leest een Psalm

Gelijk het gras, een slaap, de dag van gisteren
zo kort zou het zijn, zo niets dan een zucht.
Maar lang zijn de middagen angstige nachten
en in de kast tikt het geheugen van jaren
dat nooit meer het weerkomt of goed.

Soms ziet ze een koolmees zo hevig in leven
seconden zijn telbaar als pinda's en tranen, soms
kent ze een barst in de verf, in de winter
weet ze de zon zeer stipt op de vloer
en lacht om de vuurrood buigende tulpen.

Loont het de moeite wie zal het ons zeggen
in wiens oog vliegt elk leven tot stof
onverschillig als zand van het pad
dat trouw tot het einde de kaart volgt.

   Marjoleine de Vos
*

 
 uit:
Zeehond graag
Mrs. Despina reads a Psalm

Same as the grass, some sleep, the day of yesterday
so short it would be, so nothing more than a sigh.
But long are the afternoons fearful nights
and in the closet ticks the memory of the years
that never come back or are made good again.

At times she sees a titmouse so busy are living
seconds as countable as peanuts and tears, at
times she sees a crack in the paint, in the winter
she knows the exact moment the sun strikes the floor
and laughs about the red as fire bent over tulips.

Is it worth the trouble who shall say
in whose eyes flies each life unto dust
indifferent as the sand of a path
that faithfully follows the map until the end.

Het Einde

Vreemd pizzicato van verre guitaren,
Hoorden we buiten reeds de vogels zingen—
De zon kwam door de kieren van de zware
Gordijnen in de stille kamer dringen.

Maar ons gezicht en alle dingen hingen
Nog in `t vermoeide licht der kandelaren—
En tusschen ons, als groote spoken, gingen
Waanzin van woorden, wanhoop van gebaren.

Dit was het einde van den laatsten nacht.
De zon viel strak door `t raam. Tegen het glas
Leunde ik mijn voorhoofd—jij, achter mij, rilde.

Wat tusschen ons bestond, werd omgebracht.
Laten we niet meer denken aan wat was.
God heeft met ons gedaan wat hij doen wilde.

    Martinus Nijhoff
(1894-1953)
The End

Strange pizzicato of distant guitars,
We had just heard the birds singing outside—
The sun pushed its way through the cracks
of the heavy curtains in the quiet room.

But our faces and all the things around us
Were still draped in the tired light of the chandeliers—
And between us, as great ghosts, moved
A craziness of words, a hopelessness of gestures.

This was the end of our very last night.
The sun fell straight through the window. I leaned
My forehead against the glass—you, behind me, shivered.

What existed between us, has been killed.
Let's not think anymore about what it was.
God has done with us what he wanted to do.


  
(all tr.Cliff Crego)

 Below is a little slideshow
featuring my English translations
of Rainer Maria Rilke, presented together
with a collection of images from the Alps,
very close to where much of his later poetry was composed
.


Please follow r2c {Straight ROADS.
Slow RIVERS. Deep CLAY.]
on twitter . . .


| view / print Picture/Poem Poster: To Winter (86 K) | or download as PDF |


* [For those readers with Dutch] Marjoleine de Vos is een van de genomineerden
voor de VSB Poëzieprijs.

Recent [2001] Dutch news reports, both serious and
strange, perhaps
of interest to
r2c readers...


(1) Rumsfeld verdedigt 'Star Wars'-plan

'De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie,
Donald Rumsfeld, heeft het Amerikaanse plan
voor een raketschild fel verdedigd. [...]
Europa en Rusland zijn fel tegen het plan van de
regering Bush voor een raketverdedigingssysteem.
[...] De Amerikaanse defensieminister noemde dit
   
Koude Oorlog-denken
."
(1) Rumsfeld defends 'Star Wars' proposal

"The new American minister of Defense, Donald
Rumsfeld, has strongly defended the American
proposal for an anti-ballistic missile defense shield.
[...] Europe and Russia remain opposed to the plan
of the Bush administration. [...] The American
minister of defense called this '
Cold War thinking.'
[
sic](2) EC ook bezorgd over Amerikaans
abortusbeleid


Europees commissaris Poul Nielson deelt de
Nederlandse bezorgdheid over het anti-abortusbeleid
van de nieuwe Amerikaanse president George W.
Bush. Minister Herfkens voor Ontwikkelings-
samenwerking zei deze week verbijsterd te zijn
over het besluit van Bush om de subsidies te staken
voor organisaties die abortus mogelijk maken in
ontwikkelingslanden. Herfkens riep de lidstaten
van de Europese Unie op de organisaties financieel
te compenseren. [...] Denemarken en Zweden hebben
al steun toegezegd.
(2) EC also concerned about American
abortion policy


European commissioner Poul Nielson shares
the Dutch concern with the anti-abortion policy
[Note: In Dutch, the confusing terms, 'pro-life' and
'right to life' are not used...) of the new
American president, George W. Bush. [The Dutch]
Minister Herfkens of the department of
Development said this week to be shocked about
the decision of Bush to cut-off subsidies in
developing countries which make abortions
possible. Herfkens made an appeal to EC
members to help compensate these organizations.
[...] Denmark and Sweden have already made
a commitment of support.(3) Amazon sluit Nederlandse vestiging

De Nederlandse vestiging van internetwinkel Amazon.
com gaat sluiten.Er werken nu nog 240 mensen bij
het service-centrum van Amazon, dat een jaar geleden
in Den Haag werd geopend. De sluiting maakt deel uit
van de bezuinigingsoperatie die vorige maand werd
aankondigd, waarbij in totaal 13-honderd banen
verloren gaan.
(3) Amazon closes Dutch division

The Dutch division of the the Internet giant Amazon.
com will be closed. At present, about 240 people are
still employed at the service center of Amazon that
was opened a year ago in the Hague. The closing is
part of a cost-cutting operation that was announced
last month in which altogether 1,300 jobs will be lost.(4) Aantal diersoorten blijft
afnemen


In Nederland zijn steeds minder diersoorten te vinden.
Zelfs in speciale natuurbeschermingsgebieden gaat
het aantal soorten nog steeds achteruit.
(4) Number of animal species continues
to decline


There are fewer and fewer species of animals to be
found in the Netherlands. Even in special protected
areas the number of species continues to decline.(5) Natuurlijke omgeving werkt positief      
op gezondheid


Mensen die in een natuurlijke omgeving wonen,
hebben minder gezondheidsklachten. [...] Bij tien
procent meer omgevingsgroen is het aantal gezond-
heidsklachten gemiddeld 0,15 procent lager. Volgens
de onderzoekers is het soort groen, stedelijk of
natuurlijk, niet van belang.
(5) Natural environment has positive effect
on health


People who live in a natural environment have fewer
health problems. [...] With ten percent more ambient
green, the number of health complaints on average
decreases by 0.15 percent. According to researchers,
the kind of 'green', urban or natural, makes no
difference.(6) Nederlandse man is niet sexy

Buitenlandse vrouwen vinden Nederlandse mannen
wel knap maar niet zo sexy. Dat blijkt uit het boek "
De
mannen van Nederland
" geschreven door de Franse
journaliste Sophie Perrier. Uit onderzoek onder 35
buitenlandse vrouwen komt naar voren dat
Nederlandse mannen zich niet bewust zijn van hun
aantrekkingskracht. Ze kleden zich volgens de
vrouwen heel gewoon en flirten niet. Verlegenheid
zou de belangrijkste oorzaak zijn voor dit gebrek
aan charme. [...]
(6) Dutch men not sexy

Foreign women find Dutch men handsome but not
very sexy. This according to the book, "
The Men of
the Netherlands
", written by the French journalist,
Sophie Perrier. The questioning of 35 different foreign
women revealed that Dutch men are not conscious of
how appealing they are. According to the women, the
men do not dress much out of the ordinary and do
not flirt. Shyness is evidently seen as the most
important cause for lack of charm. [...](7) Kerkbezoek vader heeft invloed
op de kinderen


Hoe vaker een vader naar de kerk gaat hoe groter
de kans dat zijn kinderen kerkelijk blijven. Dat blijkt
uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). [...] Na het volwassen worden gaat slechts 4
procent van de katholieke kinderen regelmatig naar
de kerk.
(7) Church attendance of father influences
children


The more frequently a father attends church, the greater
the chances are that his children which continue going
to church. This according to numbers released by the
Central Bureau of Statistics (CBS). [..] After growing
up, only 4 percent of the Roman Catholic children
continue to attend church on a regular basis.(8) 'Soldaat van Oranje' krijgt
een vervolg


Producent Rob Houwer maakt een vervolg op de
film '
Soldaat van Oranje'. [...] Soldaat van Oranje,  
gemaakt in 1977, was destijds een van de
succesvolste Nederlandse films van na de oorlog.
(8) "The Soldier of Orange" will
have a sequel


Producer Rob Houwer is making a sequel to his
film "Soldier of Orange". Soldier of Orange was
made in 1977 and was at the time most successful
Dutch film to appear since World War II.(9) Ongeveer 1500 mensen bijeen voor      
Auschwitzherdenking


In het Wertheimpark in Amsterdam hebben naar
schatting 1500 mensen de slachtoffers van
concentratiekamp Auschwitz herdacht. Het is 56
jaar geleden dat het kamp werd bevrijd door de
Russen.
(9) About 1500 people attend
Auschwitz memorial


About 1500 people attended a memorial for the
victims of Auschwitz at the Wertheim Park in
Amsterdam. It was 56 years ago that the camp
was liberated by Russian forces.(10) Verzetshelden Boellaard en
Brouwer overleden


De 97-jarige verzetsheld Willem Boellaard is
zaterdag overleden [...]. Vanwege zijn verzetswerk
werd Boellaard gemarteld in de gevangenis van
Scheveningen; vervolgens kwam hij terecht in de
kampen
Dachau en Natzweiler. Zijn ervaringen, die
hij op wc-papier zette, kwamen enkele jaren geleden
uit in boekvorm. [...] Op dezelfde dag dat Boellaard
stierf is in Den Haag verzetsheld Cornelis Brouwer
overleden. [...] Brouwer maakte zich in de Tweede
Wereldoorlog onder meer verdienstelijk voor het
verzet door inlichtingenwerk te verrichten. Daarbij
begaf hij zich op hachelijke wijze door de Duitse
linies.


© 2001 Radio Nederland Wereldomroep
(10) Resistance heroes Boellaard and
Brower die


The 97 year old hero of the [World War II Dutch]
resistance died Saturday [...]. Because of his
activities with the resistance, Boellaard was tortured
at a prison in Scheveningen; afterwards, he was
taken to the concentration camps at
Dachau and
Natzweiler. His experiences, which he managed
to write down on toilet paper at the time, were
recently published a few years ago. [...] On the
same day, another hero of the [Dutch] resistance
died, Cornelis Brouwer. [...] Brouwer was active
as a spy during the Second World War, during
which time he had made many perilous crossings
of the German lines.


(tr. Cliff Crego)

Literary clips from the Dutch Internet
perhaps of interest to
r2c readers...


(1) 'Ik zou het leven willen dragen als
een kroon'


Hafid Bouazza
Door Elizabeth Lockhorn, foto Bert
Nienhuis

Vrij Nederland, 3.II.2001, pagina 28-31

Hafid Bouazza (1970) schreef voor de Boekenweek
het essay `Een  beer in bontjas'. De schrijver die de
eerste zeven jaar van zijn leven in  Marokko door-
bracht, werd na zijn novelle `
Momo' geprezen—en
gehoond—om zijn rijke, soms archaïsche gebruik van
het Nederlands.  Bouazza over zijn bedwelmingen:
muziek, drank (`
ik snap niet hoe Bukowski dat deed'),
literatuur, drugs en liefde. '
Ik hou van de extase,
van de tirannie der zintuigen, van excessen
. '


© 2001 VN
(1) "I'd like to wear life like a crown"

Hafid Bouazza
by Elizabeth Lockhorn, photos
Bert Nienhuis

Vrij Nederland, II.3.2001, pages 28-31 [a Dutch webpage
posted for
r2c]

Hafid Bouazza (1970) wrote for the [Dutch] Week
of the Book an essay called, "A bear in a fur coat".
The author, who lived for the first seven years of his
life in Marocco, was after the release of his novel,

Momo
for his use, both praised—and derided—
of sometimes archaic Dutch. Bouazza speaks
about his intoxications: music, alcohol, ("
I don't
know how Bukowski did it
"), literature, drugs
and love. "
I'm mad about ecstasy, about the
tyranny of the senses, about excess
."

(tr. Cliff Crego)
See
also:

new
"Straight roads,
Slow rivers,
Deep clay."
A collection of contemporary Dutch poetry
in English translation, with commentary
and photographs
by Cliff Crego


| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters


| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
Photograph/Texts of Translations © 2001 Cliff Crego
(created
III.4..2001) (revised III.3..2002)